Associació Aiguamoll Música

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

La nostra associació musical té com a objectiu ajudar a bandes locals del Maresme, en tots els aspectes que envolten a un grup, des de la promoció de la banda a l’edició de discos.

Per al compliment de les finalitats enumerades en l’article anterior l’Associació podrá:

 1. Realitzar totes les activitats i operacions, comercials o no, així com tota mena de serveis i activitats que interessin la majoria dels seus membres,
 2. L’organització de concerts, festivals, concursos, cicles o tallers. O la producció-creació de videoclips, programes de tv, fanzines, revistes o programes de ràdio.
 3. La promoció de tots els discos editats amb el segell creat per a tal ocasió se centrarà en mitjans especialitzats sobre música, tant premsa escrita com digital (blogs, webs) i a les xarxes socials de tota l’associació.
 4. Organitzar conferències, tallers, seminaris relacionats amb el coneixement, aprenentatge i perfeccionament musical.
 5. Informació i assistència tècnica, econòmica, laboral i jurídica.
 6. Desenvolupament i programes d’investigació.
 7. Organització i assistència a Congressos i Exposicions.
 8. Creació, gestió i tramitació col·lectiva de tota mena d’assumptes que interessin els membres de l’Associació.
 9. Pertànyer a fundacions i crear-ne d’acord amb els seus propis fins.
 10. Qualsevol altre servei que sigui considerat d’interès per la majoria.
 11. D’acord amb l’article 321-1.2 de la Llei 4/2008: “Les associacions poden dur a terme activitats econòmiques accèssories o subordinades a llur finalitat si els rendiments que en deriven es destinen exclusivament al compliment d’aquesta.”

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Nuestra asociación musical tiene como objetivo ayudar a bandas locales del Maresme, en todos los aspectos que rodean a un grupo, desde la promoción de la banda a la edición de discos.

Para el cumplimiento de los fines enumerados en el artículo anterior la Asociación podrá:

 1. Realizar todas las actividades y operaciones, comerciales o no, así como todo tipo de servicios y actividades que interesen a la mayoría de sus miembros.
 2. La organización de conciertos, festivales, concursos, ciclos o talleres. O la producción-creación de videoclips, programas de tv, fanzines, revistas o programas de radio.
 3. La promoción de todos los discos editados con el sello creado para tal ocasión se centrará en medios especializados sobre música, tanto prensa escrita como digital (blogs, webs) y en las redes sociales de toda la asociación.
 4. Organizar conferencias, talleres, seminarios relacionados con el conocimiento, aprendizaje y perfeccionamiento musical.
 5. Información y asistencia técnica, económica, laboral y jurídica.
 6. Desarrollo y programas de investigación.
 7. Organización y asistencia a Congresos y Exposiciones.
 8. Creación, gestión y tramitación colectiva de todo tipo de asuntos que interesen a los miembros de la Asociación.
 9. Pertenecer a fundaciones y crear de acuerdo con sus propios fines.
 10. Cualquier otro servicio que sea considerado de interés para la mayoría.
 11. De acuerdo con el artículo 321-1.2 de la Ley 4/2008: “Las asociaciones pueden llevar a cabo actividades económicas accesorias o subordinadas a su fin si los rendimientos derivados se destinan exclusivamente al cumplimiento de la misma.”